Friday, July 22, 2011

を versus が

anterior       índice        próximo

A maioria dos verbos transitivos requer a partícula を(wo) para indicar o objeto direto.
A partícula を(wo)  é muitas vezes pronunciado "o".

私は本を読みます。watashi wa hon wo yomimasu
Eu leio o livro.

私は本を書きます。watashi wa hon wo kakimasu
Eu escrevo o livro.

彼女は本を買います。kanojo wa hon wo kaimasu
Ela compra o livro.

Outros verbos e adjetivos requerem a partícula が (ga) para indicar o objeto direto

私はアイスクリームが好きです。
watashi wa aisu kuri-mu ga suki desu
Eu gosto de sorvete.

私は映画が好きです。
watashi wa eiga ga suki desu
Eu gosto de cinema.

私は日本語が出来ます。
watashi wa nihongo ga dekimasu
Eu consigo (falar) japonês.

No comments:

Post a Comment